قطر داخلی انگشتر: یک انگشتر که اندازه انگشتتان است را بردارید، قطر داخلی آن را به کمک خط کش بر حسب میلی متر اندازه بگیرید.

محیط دور انگشت: یک نخ را به طوری که خیلی سفت و محکم نباشد دور انگشت خود بگیرید، اندازه آن را نگه دارید و سپس به کمک خط کش اندازه نخ را بر حسب میلی متر اندازه بگیرید.

اندازه استاندارد: به کمک وسایل اندازه گیری سایز انگشتر، سایز انگشت خود را بدست آورید.